Princíp činnosti technológie reaktora na výrobu vodíka

Srdcom systému je reaktor, ktorý je prispôsobený aj na "spaľovanie" vyhoreného jadrového paliva na obrázku vľavo.
Vyhorené jadrové palivo sa doposiaľ muselo draho skladovať za prísnych bezpečnostných podmienok. 
Toto palivo má však ešte dostatok energie, ktorá vytvorí v reaktore vysokoparametrické teplo.

Teplo sa prostredníctvom patentovanej technológie, v ktorej je ako chladiace médium použité hélium, prenáša do výkonovej  a chemickej časti technológie reaktora (stredná a pravá časť obrázku) .

Vo výkonovej časti sa odoberá časť tepla a prostredníctvom generátorov sa tu vyrába elektrická energia. Časť z nej sa následne využiva v chemickej časti, na produkciu vodíka.

V chemickej časti sa za pomoci kyseliny sírovej, jódu, vysokej tploty 700 až 900 °C a elektriny, rozkladá voda na vodík a kyslík. Dosahovaná účinnosť tejto technológie na výrobu vodíka sa pohybuje v rozsahu 40 až 50 %, čo je niekoľkonásobne viac, oproti doterajším spôsobom.
Samozrejme technológia je podstatne zložitejšia a tvorí ju množstvo ďalších prístrojov, dielčích patentov a podporných elektronických obvodov. Popis celku je nad rámec tohto výkladu.

Predpokladaná životnosť takéhoto diela je 60 až 80 rokov. 

Dôležité je vedieť, že jeden kilogram vodíka obsahuje približne 3 krát vyššie monžstvo energie, než jeden kilogram benzínu, či nafty. To znamená, že pre umiestnenie porovnateľného množstva energie budú stačiť oveľa menšie nádrže. 

Vodík môže byť priamo využitý na pohon už existujúcich plynových turbín a pomocou generátorov následne vyrábať el.energiu. 

Rovnako môže byť použitý na distribúciu a pohon spaľovacích motorov, upravených na spaľovanie vodíka.

Jeho budúcnosť je však predurčená na pohon elektromobilov s priamou výrobu elektrickej energie, prostredníctvom existujúcich palivových článkov. To znamená, že vodík môže nahradiť batérie v elektromobiloch.

Týmto spôsobom je tiež možné vytvoriť aj záložné, alebo núdzové energetické jednotky, ktoré dokážu vyrobiť elektrickú energiu priamo z vodíka napríklad pri výpadku el. prúdu a napájať ňou elektrické spotrebiče.

Ďalšie využitie spočíva v priamom spaľovaní a výrobe tepla vo vodíkových vykurovacích kotloch. Vodík môže klasickým horením úplne nahradiť zemný plyn.

Vodík pri horení dosahuje až 3000 °C, čiže má veľmi vysokú výhrevnosť. Znamená to, že kotly na spaľovanie vodíka potrebujú takú spaľovaciu komoru, ktorá dokáže zniesť tieto vysoké teploty. 

Veľmi dôležitý je fakt, že pri spaľovaní vodíka vzniká len čistá vodná para, ktorá nijako neznečisťuje životné prostredie a vo forme dažďa sa vráti späť do oceánov. Máme teda KONEČNE, ekologicky čisté palivo.