Krátke zhrnutie Eventu FABA CAPITAL a.s.
konaného 20.5.2023 v Brne

 

Tento seminár sa konal v hoteli COSMOPOLITAN BOBYCENTRUM a začal privítaním a predstavením vedenia, členov spoločnosti FABA Capital a.s. a všetkých zúčastnených.

Prvá bola prednáška Mgr. Zuzany Líškovej, z Advokátskej spoločnosti ARROWS, ktorá spravuje právne záležitosti spoločnosti FABA. Spoločnosť FABA umožňuje investovať aj spolupracovať formou tichého spoločníka fyzickej aj právnickej osobe v EU.

Z tejto prednášky si poslucháči odniesli poznatky o svojích právach, výhodách, nevýhodách a ďalších faktoch. Medzi iným, je dôležité, že tichý spoločník má právo profitovať na zisku, z celého portfólia spoločnosti FABA.
Výhodou je, že nemá nijaké povinnosti, nemusí sa o nič starať, ale ani nemôže zasahovať do správy a smerovania spoločnosti. Ďalšou výhodou je, "skrytosť" investora, čo oceňujú napríklad finanční poradcovia, pretože u nich tak nedochádza ku konfliktu záujmov a rovnako tak aj ľudia pracujúci v MLM štruktúrach, pretože ich meno nikde nefiguruje.
Nevýhodou je, že tichý spoločník sa rovnako podieľa aj na prípadnej strate, avšak iba do výšky svojích podielov.

Druhá prednáška v podaní Roberta Artura Pieruga, konateľa spoločnosti Faba Capital bola o tom, čo je Venture Capital, jeho história, potenciál a uskutočnené významné obchody v tomto sektore.

Robert Artur Pierug, konateľ spoločnosti FABA CAPITAL

Stručne zhrnuté:  Tento sektor má na rozdiel od iných investičných sektorov oveľa vyšší potenciál zhodnotenia, pretože môže priniesť aj desaťnásobky pôvodnej investície. Na druhej strane je táto výhoda vyvážená vyšším rizikom, pretože nie každý projekt sa môže podariť uskutočniť. Cieľom Faby je v širokej miere diverzifikovať svoje portfólio, čiže eliminovať rizko a nájsť optimálny prienik, medzi týmito dvomi faktormi. Faba diverzifikuje riziko už na počiatku, dôsledným výberom tých najperspektívnejších projektov a  súčasne potláča prípadné riziko aj ich množstvom.
Aj v tomto smere sa Fabe darí a dnešné portfólio je už podstatne rozsiahlejšie a hodnotnejšie, než bolo na počiatku. Faba má dostatok majetku aj na vykrytie prípadnej straty, keby k nej došlo, čoho dôkazom sú audity a odhad hodnoty jednotlivých projektov v portfóliu, ktoré sa postupne uskutočňujú a predstavujú už desiatky miliónov EUR.

Venture capitál a jeho potenciál

Na ventuere capitálovom sektore je zaujímavý fakt, že medzi množinou asi 100 projektov sa zvyčajne objaví aj tzv. Unicorn, čo je projekt, s obrovským prínosom. Využívajú ho milióny ľudí na Zemeguli a dokáže prinášať miliardové zisky.

Pokiaľ sa medzi bežnými projektami vyskytne aj nápad, patent, či projekt s globálnym prínosom a využitím, tak ako prinisli spoločnosti, ktoré vidíte na obrázku, tak v takom prípade môžu byť zisky nevýčisliteľné.

Vysoká výnosnosť tohto sektoru je dôvodom, prečo venture kapitál vyhľadávajú solventní investori a držia časť svojho kapitálu práve v tomto sektore. 
Dôvodom je, že "keď sa zadarí" tak prínos aj z pomerne nízkej investície môže investor pocítiť veľmi výrazne.

Prístup k venturecapitálovým investíciam mali doposiaľ len veľmi solventní investori, pretože minimálna možná investícia, napríklad v Amerike, začínala na desiatkách až stovkách tisíc dolárov. 

Dôležitý poznatok je, že investíciu treba chápať ako strednodobú, s predpokladanou návratnosťou 2 až 5 rokov.

Jednotlivé projekty potrebujú svoj čas na ich prípravu, dokončenie a následný úspešný predaj.

Ako investori sme všetci na rovnakej lodi. Aj vedenie spoločnosti Faba aj jednotliví tichí spoločníci a mikroinvestori.
To znamená, že keď bude niekomu vyplatený zisk, tak všetkým rovnako. Inými slovami povedané, ani vedenie Faby nedostane vyplatený zisk, pokiaľ ho neodsúhlasí Valná hromada Faby a pokiaľ nebude rovnako vyplatený všetkým investorom, podľa výšky ich podielov.  Zisk musí byť potom vyplatený všetkým.

Nemá však zmysel predávať ktorýkoľvek projekt v štádiu rozpracovanosti len preto, aby bol vykázaný a vyplatený hocijaký zisk.
To je dôvod, prečo Faba nepredáva jednotlivé projekty ihneď, ale hľadá tú najvýhodnejšiu možnú alternatívu, či ponuku, najmä u strategických investorov, s cieľom dosiahnuť  čo najvyšší zisk. To je potom samozrejme výhodné pre všetkých.

Zaujímavou informáciou pre mňa bol fakt, že sa o Fabu a jej projekty začala zaujímať aj prvá a veľmi významná Venture capitálová investičná spoločnosť na svete, VENROCK, v pozadí ktorej stojí rodina Rockefellerovcov. Udialo sa to krátko po tom, čo bili medializované niektoré projekty z portfólia spoločnosti FABA.  (Napr: FORBS marec 2023 - projekt Fetus IVF )

Vo všetkých projektoch Faby nastal veľký posun.
Ďaľšou novinkou je, že Faba začala úzko spolupracovať s prestížnymi českými a slovenskými univerzitami,
ktoré sú zdrojom stoviek zaujímavých projektov, patentov a nápadov. 

Za týmto účelom bola vytvorená dcérska spoločnosť FABA INCUBE, vedená generálnym riaditeľom MGR Petrom Čihákom. 
Nasledujúca prednáška patrila jemu. Tento človek s praktickými skúsenosťami v tomto obore, má na starosti komunikáciu, posúdenie, výber a prípravu nových perspektívnych projektov do portfólia.

Oboznámil nás so zložitými procesmi a postupmi, ktoré predchádzajú tomuto výberu. Podľa jeho slov sú medzi rôznymi projektami aj veľmi zaujímavé, prínosné vynálezy, ktoré je potrebné patentovo ochrániť a máme sa na čo tešiť.
Iba zlomok z nich vidíte na obrázku.

Ďalšiu prednášku viedol opäť Rober Artur Pierug, týkala sa portfólia a aktuálneho stavu jednotlivých projektov.

Oznámil dobrú správu, že valné zhromaždenie FABA v tomto roku odsúhlasilo predaj projektu a patentu FETUS IVF,

(je popísaný nižšie), pretože s jeho medializáciou prišli aj veľmi lukratívne ponuky.  Prebiehajú jednania a legislatívne procesy s týmto predajom spojené.
Podľa slov pána Pieruga, bude investorom rozdelených 70 % zisku z tohto predaja a zvyšných 30 % sa použije na financovanie nových projektov. 
Z portfólia Faby sa teda už čoskoro vypustí projekt FETUS IVF a následne sa portfólio Faby  rozšíri o ďašie nové projekty, ktoré už pripravuje spoločnosť FABA INCUBE. (Podrobnosti ĎALEJ)

Bol komentovaný aj stav projektu spoločnosti Alzheimer Chain - čo je aplikácia na diagnostiku Alzheimerovej choroby.
Faba tento projekt v minulom roku vypustila z portfólia. Došlo pritom ku korektnej finančnej dohode, ktorej podstatou je, že spoločnosť Alzheimer Chain bude spoločnosti FABA CAPITAL trvalo vyplácať 10 % zo zisku z využívania tejto aplikácie a v prípade jej predaja tretej strane, spoločnosť FABA obdrží 20 % podiel zisku z jej predaja. Táto aplikácia je už využívaná a mala by už v tomto roku produkovať zisk. Ten sa sa samozrejme prejaví až po koncoročnom audite spoločnosti Alzheimer a odovzdaní daňového priznania. Zisk sa teda určite nepremietne skôr, ako v marci roku 2024, ak si spoločnosť Alzheimer Chain neuplatní 3 mesačný daňový odklad. V tom prípade by sa efekt mohol očakávať až v Júli 2024. Avšak potom by mal byť podiel zo zisku z tejto aplikácie vyplácaný už každoročne, opakovane, až do prípadného predaja spoločnosti Alzheimer Chain. 

Postupuje sa aj v ďalších projektoch. Prebiehajú jednania o vodíkovom reaktore a výstavbe vodíkovej elektrárne, pripravuje sa k tomu projektová dokumentácia. Zaznela tu aj informácia, že projektová dokumentácia by mohla mať hodnotu 8 % z hotového diela, čo by pri predpokladanej miliardovej investícií predstavovalo hodnotu 80 miliónov €.

Toto dielo bolo už v pokročilom štádiu procesu, no zdržanie spôsobila vojna na Ukrajine, pretože predtým prebiehali intenzívne rokovania s Ruským ROSATOMom, ktoré boli na základe embarga pozastavené, čo dosť podstatne pribrzdilo tento projekt. 
Preto bolo potrebné hľadať nový smer a aktuálne sa jedná s ČEZOM a niekoľkými ďalšími záujemcami z rôznych krajín, no podrobnosti o týchto jednaniach sú z pochopiteľných dôvodov neverejné.

Aj spoločnosť TELEDOC už funguje a ľudia môžu využívať túto lekársku platformu. Je ju možné využiť, zatiaľ v ČESKU. Funguje na doméne www.mamlekare.cz.  Na tejto platforme sú už registrovaní psychológovia a postupne pribúdajú aj ďalší lekári, poskytujúci svoje funkčné služby u ktorých sa môžu pacienti a záujemci online objednať na konkrétny termín bez čakania.
Na Slovensku je táto platforma ešte v príprave. Zvažuje sa tiež  jej rozšírenie aj v rámci Európy, pretože predstavuje veľmi zaujímavý potenciál rastu.

Zdravotnícka divízia MEDICAL MEDOW má cieľ nakumulovať toľko ordinácií, zdravotných stredísk  a lekární, aby dosiahla 15 až 20 násobnú valuáciu a predala sa ako celok nad 250 miliónov € veľkým investorom, napríklad takým, ako je Penta.

Stratégia projektu GRANDSENIOR je vytvoriť platformu, ktorá bude poskytovať všetky zdravotné potreby pre seniorov na jednom mieste za výhodnú cenu. Zámerom je, aby ho mohli využívať osoby zodpovedné za obstarávanie týchto materiálov a pomôcok v penzionoch, domovoch dôchodcov a podobných domov starostlivosti o dôchodcov rovnako ako v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku, kde táto platforma už roky úspešne funguje.

FETUS IVF – je veľmi významná dcérska spoločnosť Faby, ktorá je vlastníkom celosvetového patentu procesu umelého oplodnenia. Približne 48 miliónov manželských párov na svete má problém s počatím dieťaťa a hľadá preto cestu umelého oplodnenia. Tento trend narastá o 20 až 30 % medziročne. Je to spôsobené nekvalitnou stravou, zlým životným štýlom, stresom, nezdravým prostredím a ďalšími faktormi. Jedinou šancou vychovávať dieťa pre páry postihnuté týmto problémom  je pre nich umelé oplodnenie. Avšak je to drahý a častokrát neúspešný proces.

Tento nový patentovaný postup, je schopný ako jediný na svete vyselektovať životaschopné a zdravé embryo neinvazívnou metódou a to laicky povedané, cez molekulárny kľúč z vyživovacej tekutiny embrya. Dokáže tak nájsť také embryo, ktoré má najvyššiu šancu na svoj vývoj a zdravý rast. Patent dosahuje najvyššie percento úspešnosti zo všetkých postupov, ktoré sú doposiaľ využívané, preto je preferovaný.
Proces je možné využívať v Amerike, Kanade, Austrálií, Európe a ďalších krajinách.
Využiť ho môže ktokoľvek, už aj na Slovensku, cez tento odkaz: https://www.fetus-ivf.com, alebo https://www.fetus-ivf.sk

Patent Faba získala za sumu  441tisíc EUR a dnes je podľa znaleckého posudku, ktorý si Faba vyžiadala, jeho hodnota 15 miliónov EUR.
Finančný posudok a ďalšie odhady ukazujú, že tento projekt môže mať do 4 rokov valuačnú hodnotu okolo 100 miliónov EUR, možno i viac. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte článok, ktorý o tomto projekte vyšiel v prestížnom časopise FORBS: 
"ZOBRAZIŤ ČLÁNOK"
Vzhľadom k tomu, že FABA má už v talóne ďaľšie významné projekty, Valná hromada Faby odsúhlasila jeho predaj so základnou vyjednávacou cenou okolo 37 miliónov EUR. Tento proces práve prebieha a viacerí investori majú oň záujem. Je preto reálne, že čoskoro opustí portfólio Faby. Očakávame, že investorom predaj prinesie veľmi zaujímavý podiel zo zisku.

Ďalšia prednáška sa týkala komunikácie s médiami, verejnosťou a PR spoločnosti Faba. Túto komunikáciu má na starosti externá spoločnosť RHA. Predniesol ju jej konateľ Roman Hrůza. Tieto informácie nie sú pre investorov dôležité, no bolo zaujímavé počuť akú problematiku musí Faba riešiť aj na tejto úrovni.

Zaujímavá prednáška bola v podaní Judr. et Mgr. Rudolfa Leška. Ph.D., LL.M, ktorá bola o práve duševného vlastníctva a patentovej ochrany projektov.
Boli tu vyčerpávajúco a podrobne vysvetlené spôsoby ochrany takéhoto vlastníctva a zložité, drahé a zdĺhavé procesy, ktoré tomu musia predchádzať, aby nenastali komplikácie pri následnom využití, alebo predaji takéhoto vlastníctva, alebo projektu.

V tejto prednáške pán Leško komentuje aj projekt FABA INCUBE, ktorý má slúžiť ako inkubátor patentov a projektov, väčšinou zatial jalovo uložených v zložkách univerzít, výskumných ústavov a iných spoločností.
Z tohto prostredia pochádza aj úspešný projekt umelého oplodnenia s názvom FETUS IVF.

Posledné dve prednášky "Kariéra v spoločnosti Faba" a "Správna argumentácia otázok" ktorú viedol marketingový riaditeľ FABY Mgr. Roman Valovič sa týkala možnosti spolupráce, vzdelávania, sprostredkovania a budovania kariéry v spoločnosti FABA, pre záujemcov, finančných poradcov a existujúcich spolupracovníkov. 

Na záver boli ocenení najúspešnejší z nich.

Medzi ocenenými v žilinskom regióne boli : pani Zuzana Gašparíková, ktorá získala vecné ceny, peňažnú odmenu a ocenenie za 3. miesto najúspešnejšieho obchodníka Faby v roku 2023 a ďalej pani Tatiana Šuštiaková, Vojtech Križan a Eduard Behúň, za splnenie podmienok a dosiahnutie pozície "MANAGER FABA CAPITAL a.s.

Brnenský event skončil spoločnou večerou a následným voľným programom a besedou s predstaviteľmi Faby. 

Záver:  Snažil som sa vám týmto aspoň čiastočne priblížiť obsah celej konferencie. Je vidieť, že sa dosiahli veľké pokroky a čoskoro ich pocítime aj vo forme výnosov.

Pripomínam, že žiadny projekt, okrem Alzheimer Chain, zatiaľ nie je pre investorov uzavretý, takže ešte stále máme možnosť obstarať si podiely a participovať z celého tohto zaujímavého portfólia Faby.
Výhodou je, že každý tichý spoločník a investor profituje svojou investíciou zo všetkých, teda aj z nových projektov, ktoré sú už pripravované.
Predajom projektu samozrejme končí novým investorom možnosť na ňom participovať.

Pokiaľ si myslíte, že by mohli byť  tieto informácie zaujímavé a užitočné aj vaším priateľom, pozvite ich na najbližšiu prezentáciu.

Termíny prezentácií a ďalšie informácie o tom, ako si môžete obstarať, alebo navýšiť podiely a ďalšie zaujímavosti a návody nájdete na hlavnej stránke, na ktorú sa dostanete kliknutím na žlté tlačidlo, alebo cez tento odkaz: https://dalsiprijem.eu/faba-aktualne/
(Alebo ma môžete kontaktovať na 0905440638 a rád vám poradím).
Ďakujem vám za dôveru, spoluprácu a prajem veľa investičných úspechov.

Tento e-mail s odkazom na stránku ste dostali, pretože ste registrovaný (registrovaná) v spoločnosti FABA CAPITAL a.s. ako tichý spoločník (spoločníčka) v regione, ktorý spadá do mojej kompetencie, alebo ste niekedy vyplnili svoje údaje, ako záujemca o túto príležitosť. 

V prípade nejasností a otázok, ohľadom investície, alebo Vašej registrácie ma prosím kontaktujte na:

Vojtech Križan - mng. FABA CAPITAL a.s. TEL: +421905440638, 
alebo E-MAIL: vk.fabacapital@gmail.com

Mohlo by vás zaujímať: Najčastejšie otázky...

Copy: Vojtech Križan , máj 2023